III. Finanční gramotnost

Ing. Martin Bělovský

1. Úvod

Kapitola Finanční gramotnost je zaměřena na to jak porozumět financím a jak s nimi nakládat v různých situacích. Porozumění tématu je třeba pro praktický život a v našem případě jde o hlavně o to, aby čtenáři mohli nabité vědomosti přenést do oblasti hledání práce a zaměstnání. Kapitoly finanční gramotnosti seznamují čtenáře se základními charakteristikami, pojmy a situacemi ve světě financí, pracovního práva, rodinného rozpočtu a zadlužování. Pod některými odstavci jsou uvedené doporučené internetové stránky, kde si může čtenář přečíst více informací o dané problematice a to, co se do textu z důvodu omezení rozsahu nevešlo.

2. Peníze a vydělávání peněz

Peníze v historii neustále mění svůj tvar a podobu, ale v současnosti se dá říci, že peníze plní především tyto funkce:

Měřítko hodnoty – znamená to, že můžeme minci nebo bankovce přiřknout hodnotu, s níž všichni souhlasí. Jinými slovy je hodnota peněz to, co si za ně můžeme koupit.

Ukládání hodnoty – nemusíme všechny peníze utratit najednou! Můžeme si nějaké uložit na horší časy. Musíme dát však pozor, na pokles hodnoty peněz v čase, způsobený tzv. inflací.

Prostředek směny – ke směně můžeme použít ovce, krávy, jablka …nebo mince, dokud s tím obě strany souhlasí. Jakmile byly peníze vynalezeny, staly se nejoblíbenějším prostředkem směny.

Jaké jsou dnes formy peněz?

Hotové peníze – peníze, na které si můžeme fyzicky sáhnout. Nosíme je v peněžence.

Bezhotovostní peníze – peněžní vklady, často zůstatky na účtech v bance.

Vydělávání peněz

Peníze můžeme získat několika způsoby. Jedním z nejběžnějších způsobů je být zaměstnaný. Druhým běžným způsobem je pracovat na sebe a být osobou samostatně výdělečně činnou. Toto jsou nejběžnější způsoby vydělávání peněz, i když existují i další méně časté a obvyklé způsoby. V našem textu se zaměříme na první způsob vydělávání – být zaměstnaný.

Co je závislá práce?

Často se můžeme setkat s pojmem závislá práce. Zjednodušeně řečeno je to práce, která je vykonávána podle zákoníku práce. Je to práce, která je vykonávána jménem zaměstnavatele, podle jeho pokynů a na jeho právní a ekonomickou odpovědnost.

Závislá práce je vykonávána:

na pracovní smlouvu v pracovním poměru – dostáváme mzdu nebo plat

na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (Dohoda o provedení práce - DPP, dohoda o pracovní činnosti - DPČ) – dostáváme odměnu z dohody

Naproti tomu existuje nezávislá práce, při které jak napovídá název, nejsme závislí např. na zaměstnavateli. Většinou se jedná o podnikání jako fyzická osoba (OSVČ) nebo právnická (např. s.r.o.)

Dokonce existuje i práce nezávislá a nesoustavná (nahodilá). Nejčastěji to může být příležitostný výdělek za něco, co není předmětem našeho podnikání, nebo jednorázový prodej určité věci apod.

Pozn.: Pozor na práci, která by měla být vykonávána v pracovněprávním vztahu (pracovní smlouva, DPP, DPČ) a je vykonávána jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná – podnikání). Zaměstnavatel po nás chce, abychom práci, která je běžně vykonávána zaměstnanci, vykonávali na živnostenské oprávnění. Pokutu mohou dostat jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec a ten do výše až 100 000 Kč!

Příjmy ze závislé práce – pracovní smlouva, DPP a DPČ

Pracovní smlouva – uzavřením pracovní smlouvy vzniká pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovní smlouva je nejčastějším typem smlouvy - výdělečné činnosti zaměstnance.

Pracovní smlouva musí vždy obsahovat:

1.Kdo má

2.kdy a kde

3.nastoupit na jakou práci

4.a kdo mu za to zaplatí.

Jinými slovy obsahuje:

identifikaci smluvních stran (zaměstnanec, zaměstnavatel),

den nástupu do práce a místo práce,

druh práce.

Ostatní obvyklé náležitosti pracovní smlouvy nemusí být sjednané přímo ve smlouvě. Např. výše mzdy nebo platu může být uvedena na zvláštním dokumentu, který je jednostranně vydán zaměstnavatelem. Pozor, v tomto případě může zaměstnavatel výši mzdy opět jednostranně snížit!

Další důležité informace o pracovní smlouvě:

Pracovní smlouva se může uzavřít na dobu:

Určitou – je uveden datum, kdy pracovní poměr končí, zaměstnavatel ani zaměstnanec nemají povinnost smlouvu prodloužit!

Neurčitou – smlouva trvá do doby skončení pracovní poměru.

Skončení pracovního poměru – je společné pro smlouvy na dobu určitou i neurčitou

Pracovní poměr může být rozvázán

Dohodou – dohoda zaměstnavatele i zaměstnance na rozvázání pracovního poměru, pracovní poměr končí sjednaným dnem ukončení.

Výpovědí – jednostranná, může být dána zaměstnavatelem i zaměstnancem, výpovědní lhůta trvá 2 měsíce a počítá se od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Okamžitým zrušením

Zaměstnavatelem – nepodmíněné odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin, porušení povinností v práci zvlášť hrubým způsobem.

Zaměstnancem – podle lékařského posudku nemůže dále práci vykonávat. Zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Tzn. Př. Zaměstnanec odpracuje měsíc květen, splatnost mzdy je do
30. června, okamžitě zrušit pr. poměr může, pokud mzda nebyla vyplacena do 15. července.

Zrušením ve zkušební době

Zkušební doba může, ale nemusí být ve smlouvě sjednána. Nesmí být delší než 3 měsíce (u vedoucích 6 měsíců) a zároveň delší než polovina sjednané doby trvání prac. poměru. Zrušit poměr může zaměstnavatel i zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu i bez důvodu s okamžitou platností!

Dovolená – zaměstnanci, který odpracuje alespoň 60 dní v kalendářním roce, náleží dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část. Dovolená činí nejméně 4 týdny (20 dní – při plném pracovním úvazku). Zaměstnavatel může zaměstnancům dovolenou i navýšit.

Odstupné – odstupné jsou peníze, které při splnění určitých podmínek můžeme dostat při ukončení pracovního poměru.

Odstupné nedostaneme, pokud podáme výpověď my, jako zaměstnanci!

Odstupné dostaneme, jestliže došlo k ukončení pracovního poměru výpovědí zaměstnavatele nebo dohodou, ale důvodem ukončení musí být takzvané organizační důvody tedy:

- ruší se zaměstnavatel nebo jeho část,

- přemísťuje se zaměstnavatel nebo jeho část,

- stane se nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Výše odstupného se pak odvíjí od toho, jak dlouho máme u toho konkrétního zaměstnavatele odpracováno:

Počet odpracovaných let

Nárok na odstupné

< 1 rok

1 x průměrný výdělek

>1 rok a < 2 roky

2 x průměrný výdělek

>2 roky

3 x průměrný výdělek


Vyplacení odstupného má vliv na pobírání podpory v nezaměstnanosti. Za období, které „pokrývá“ odstupné, se podpora v nezaměstnanosti nevyplácí.

Výhody, nevýhody a charakteristika pracovní smlouvy, DPP a DPČ

Max. rozsah

Prac. doba

Dovolená

Odstupné

Ukončení

Pracovní smlouva

×

Rozvržena zaměstnavatelem

ano

ano

Dle kap. „Pracovní poměr může být rozvázán“

DPP

300 hod./ročně u 1 zaměstnavatele

Nemusí být rozvržena

ne

ne

Dohodou nebo s 15 denní výp. lhůtou

DPČ

Polovina plné pracovní doby

Nemusí být rozvržena

ne

ne

Dohodou nebo s 15 denní výp. lhůtou

DPP a DPČ jsou nástrojem pro flexibilní sjednání zaměstnaneckého vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pokud se obě strany dohodnou, mohou i do DPP a DPČ zapracovat právo zaměstnance na dovolenou, odstupné apod. Pokud to ale není ve smlouvě uvedeno, nárok na tyto výhody, které jsou automaticky u pracovní smlouvy, zaměstnanec nemá.

Jak je to s penězi, které vyděláme?

U všech typů zaměstnání musí být dodržena minimální mzda, která činí v roce 2015, 9 200 Kč/ měs. při plném úvazku (55 Kč/hod.).

Většinou je to tak, že si nemůžeme nechat všechny peníze, které se nám objeví na výplatní pásce jako hrubá mzda, nebo které inkasujeme při podnikání apod. Můžou za to daně a odvody na soc. nebo zdrav. pojištění.

Daně jsou peníze vybírané státem a místními úřady na zaplacení veřejných služeb. Ze sociálního pojištění se platí nemocenská, důchody, podpory v nezaměstnanosti. Ze zdravotního pojištění se platí ošetření u lékaře, péče v nemocnici apod.

Jak vysoká je daň a jak se počítá?

V našem případě se jedná o daň z příjmu.

Příležitostné přivýdělky

Začněme tím nejpříjemnějším. Příležitostné přivýdělky (nepodnikatelské – nesoustavné), které nepřesáhnout za rok 30 000 Kč se danit nemusí. Pokud by to v součtu bylo už 30 001 Kč. Musí se zdanit celá částka.

A jaké to jsou příjmy? Typickým příkladem může být: prodej vypěstované úrody ze zahrádky, prodej oblečení po dětech, nahodilé poradenství, posekání trávy sousedovi za peníze apod.

Kromě daně z příjmu je z našeho výdělku často odváděno i sociální a zdravotní pojištění. Jak je to s daněmi a odvody u jednotlivých forem výdělečné činnosti?

Daň z příjmu

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

Pracovní smlouva

15% ze superhrubé mzdy*

4,5% z výše hrubé mzdy

6,5% z výše hrubé mzdy

DPP

Do 10 000 Kč – 15% z hrubé mzdy

Od 10 001 Kč a více – 15% ze superhrubé mzdy

Do 10 000 Kč/měsíc bez odvodu

Od 10 001 Kč a více = 4,5 %

Do 10 000 Kč/měsíc bez odvodu

Od 10 001 Kč a více = 6,5 %

DPČ

15% ze superhrubé mzdy

4,5% z výše hrubé mzdy

6,5% z výše hrubé mzdy

Tabulka výše uvádí pouze částky, které ze svého příjmu odvádí zaměstnanec. Zaměstnavatel většinou odvádí další částky na sociální a zdravotní pojištění.

*Součet výše hrubé mzdy, odvodu zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění se potom rovná tzv. superhrubé mzdě, ze které se počítá 15% daň z příjmu.

Příklad pro měsíční hrubý výdělek 5 000 Kč pro jednotlivé typy úvazku

Sjednaný hrubý měsíční příjem

Daň
z příjmu

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

Čistý vyplacený příjem

Pracovní smlouva

5 000 Kč

1 005 Kč

225 Kč

325 Kč

3 445 Kč

DPP

5 000 Kč

750 Kč

0 Kč

0 Kč

4 250 Kč

DPČ

5 000 Kč

1 005 Kč

225 Kč

325 Kč

3 445 Kč

Čistý vyplacený příjem je roven hrubé mzdě, od které se odečtou odvody na soc. a zdrav. pojištění a daně. S výší daně to však není tak jednoduché. Existují různé slevy na dani, které jsou započítávány (měsíčně nebo ročně) při vyplácení čisté mzdy.

Pro uplatnění slevy na dani je důležité podepsat u zaměstnavatele tzv. růžové prohlášení – Prohlášení poplatníka… Podpisem tohoto prohlášení jsou nám při zúčtování měsíční mzdy započítány slevy, na které máme ze zákona nárok. Jsou to slevy na poplatníka, při pobírání invalidního důchodu, sleva na děti apod. Pokud v našem příkladu, který je uveden v tabulce výše, podepíšeme u zaměstnavatele růžové prohlášení. Bude ve všech třech případech daň nulová a náš čistý příjem bude:

Pracovní smlouva - 4 450 Kč

DPP - 5 000 Kč

DPČ - 4 450 Kč

Pozor! Pokud máme 2 a více zaměstnavatelů, může být Prohlášení podepsáno vždy jen u jednoho z nich. Pokud se nemůžeme rozhodnout, jestli prohlášení u zaměstnavatele nebo u kterého zaměstnavatele podepsat, je dobré se s někým poradit.

Výhody a nevýhody pracovní smlouvy, DPP a DPČ v kostce

Když se podíváme na čistý příjem z našeho příkladu, na první pohled nás může napadnout, že nejvýhodnější je pracovat na DPP, pokud náš příjem nepřesáhne 10 000 Kč měsíčně. V hodnocení výhodnosti je však dobré si rozmyslet i další vlastnosti jednotlivých typů smluv. Pracovní smlouva nám dává větší jistotu, máme nárok na dovolenou, nemocenskou, odstupné apod. Navíc odvádíme sociální pojištění, které se nám započítává na budoucí starobní důchod.

Dohody jsou výhodné především pro nárazové krátkodobé práce např. tzv. brigády nebo přivýdělek u rodičovské dovolené. Pracovat dlouhodobě na Dohody nemusí být vždy vhodné. Záleží však i na tom, jak jsou „dlouhodobější“ Dohody sepsány a zda nejsou jednostranně nevýhodné pro zaměstnance.

Stránky o pracovněprávních vztazích, OSVČ apod.

http://www.vyplata.cz/

3. Peníze doma – rodinný rozpočet

V předchozí kapitole jsme si řekli něco o tom, jak se peníze vydělávají. V této kapitole bychom si řekli něco o správném spravování peněz v našem rodinném rozpočtu. Jak se o naše peníze starat, abychom:

Měli o našich penězích přehled.

Nacházeli zdroje pro rezervy a úspory.

Zvládli nečekané výdaje.

Se stali správci svých peněz.

Měli bychom si vést rozpočet domácnosti. Nezáleží na tom, jestli je nás v domácnosti 5 nebo jsme samotní, rozpočet je vhodný za každé situace.

Co to vůbec znamená, vést rodinný rozpočet? Při sestavení rodinného rozpočtu zjišťujeme:

a.Jaké máme veškeré čisté příjmy domácnosti

b.Jaké máme veškeré výdaje domácnosti

c.Porovnáváme rozdíl mezi příjmy a výdaji

Rozpočet může být nejčastěji měsíční nebo třeba i roční. Z výsledku rozdílu mezi příjmy a výdaji nám potom vyjde:

a.Příjmy jsou větší než výdaje – Sláva, vytváříme úspory.

b.Příjmy a výdaje se rovnají – To je dobré.

c.Příjmy jsou nižší než výdaje – To je problém, je třeba s tím něco dělat a co?

Musíme snížit, nebo seškrtat některé výdaje, nebo zvýšit příjem. Jednodušší bývá seškrtat některé výdaje, přeci jenom zvýšení příjmů bývá často problém.

Jaké jsou příjmy rodinného rozpočtu?

S některými jsme se už seznámili. Můžou to být:

Mzda/Plat.

Dávky – nemocenská, důchod, podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky.

Příjmy z podnikání.

Příjmy z pronájmu – domu, bytu, automobilu apod.

Příjmy z kapitálového majetku – vznikají vlastnictvím akcií, dluhopisů.

Celkové příjmy domácnosti se rovnají součtu čistých příjmů všech ekonomicky aktivních členů domácnosti. Při sčítání příjmů je nutná absolutní upřímnost a kalkulace pouze s příjmy ze smluvního vztahu – např. pracovní smlouvy.

Výdaje domácnosti a jak je zjistit

Zapisujeme si minimálně po dobu jednoho běžného měsíce všechny výdaje domácnosti. Ideálně však 3 měsíce. Předejte se tak více ovlivnění nahodilými výdaji. K tomu nám pomůže např.: uschovávání všech účtenek (např. do krabice, zapisování každodenních výdajů apod.). Na konci měsíce pak výdaje roztřídíme do připravených kategorií – oblečení, jídlo atd.

Formulář rodinného rozpočtu:

Rodinný rozpočet by mohl vypadat třeba následovně:

Měsíční příjmy

V Kč

Měsíční výdaje

V Kč

Mzda/Plat

Bydlení

Dávky

Potraviny

Příjmy z podnikání

Drogerie

Ostatní

Oblečení

Telefon a internet

Příjmy celkem

Doprava

Koníčky

Cigarety, alkohol

Splátka úvěru

Pojištění

Úspory

Výdaje celkem

Zůstatek

Příjmy - Výdaje


Základní zásady při sestavování rozpočtu:

Před sestavením rozpočtu

Udělejme si pořádek ve smlouvách – v těch, z nichž nám plyne příjem (pracovní smlouvy, DPP…), ale také v těch, na základě kterých platíme výdaje

Buďme upřímní – k sobě i k ostatním členům domácnosti. Malé, ale časté výdaje mohou velmi ovlivnit rodinný rozpočet. Často mohou být zatajované, nebo si je nechceme přiznat.

Vytvořme si pomocný seznam všech výdajů, které se nás týkají. Při prvním soupisu seznam několikrát aktualizujeme, až dojdeme ke konečné podobě struktury výdajů pro naši domácnost.

Po sestavení rozpočtu

Po sestavení rozpočtu např. měsíčního očekáváme, jaká bude bilance příjmů a výdajů první měsíc ve skutečnosti. Ze zjištěné skutečnosti můžeme:

Udělat plán rodinného rozpočtu – cíle, kterých chceme dosáhnout např. velikost rezervy vytvořené za 12 měsíců nebo uspořená částka za nějakým účelem.

Stanovíme si pravidla při čerpání rozpočtu – např. částky vyhrazené v jednotlivých kategoriích výdajů.

Pravidla musíme dodržovat.

Stanovíme si, jakou sumu můžeme měsíčně odkládat – spořit.

Stránky o rodinném rozpočtu:

http://www.psfv.cz/cs/rodinne-finance/rozpocet

Stránky pro správu osobních financí:

http://www.eucty.cz/

http://www.more-financi.cz/

4. Co a jak s penězi?

V dnešní době využívá většina lidí služby bank pro správu svých peněz. Už je pryč doba, kdy měli lidé veškeré peníze u sebe „pod polštářem“ a když je potřebovali, sáhli si pro ně. I když často mluvíme o tom, že si banky nechávají platit veliké sumy na poplatcích, existují banky, které nabízejí běžné účty bez poplatků.

Informaci o problematice bankovních poplatků nalezneme např. na:

http://www.bankovnipoplatky.com

Běžný účet

je bankovní účet pro běžnou správu našich financí.

Výhody bankovního účtu oproti úschově doma:

banka kryje rizika spojená se ztrátou peněz, krádeží apod.

banka ručí za vklady až do 100 000 EUR na jedno rodné číslo u jedné banky.

Prostřednictvím bankovního účtu můžeme provádět operace, které by bez bankovního účtu nebyly možné např. příkaz k platbě.

Úročí uložené peníze, avšak v současné době v minimální výši např. od 0,1%.

Jak vybrat banku?

Při výběru banky si musíme položit otázku. Co od banky čekáme a co budeme při komunikaci s bankou očekávat.

Pokud chceme účet bez poplatků, zaměříme se na banky, které to nabízejí. Pozor některé tyto banky mají poměrně malý počet kamenných poboček. Často je výhodnější využívat internetového bankovnictví.

Chceme-li, abychom měli kamennou provozovnu banky nadosah, vybereme si banku podle blízkosti a četnosti poboček. To může být, ale nemusí na úkor třeba vyšších poplatků.

Jestliže často vybíráme peníze z bankomatu, budeme se rozhodovat podle toho, u jaké banky jsou výběry zdarma. Hrát může také roli to, když je v naší obci bankomat pouze jedné banky.

Jak je vidět, kritérií pro výběr naší banky může být celá řada a je potřeba se zamyslet, co od naší banky chceme. Ideální je to, pokud existuje banka, která nám splní naše představy.

Další pojmy při správě financí

Příkaz k platbě – jednorázový pokyn pro provedení platby z našeho účtu

Trvalý příkaz - periodicky se opakující pokyn k úhradě z našeho účtu (např. úhrada stanoveného nájemného každého pátého dne v měsíci)

Přímé inkaso – souhlas třetí osobě s tím, že si bude z našeho účtu strhávat platby, výši částky můžeme omezit (používá se např. u plateb telefonu, operátor si po vyúčtování strhne částku, kterou jsme provolali). Výhodou je, že nemusíme myslet na provedení plateb a třetí strana to provede za nás.

Kontokorent – kontokorent je vlastně sjednaný úvěrový rámec, limit, do kterého si můžeme od banky půjčit. Umožňuje přečerpání účtu „do mínusu“. Úrok může být např. 20%.

Spořící účet – podobný běžnému účtu, často k němu lze zřídit platební kartu. Přístup k penězům bývá okamžitý, na rozdíl od termínovaného vkladu. Z úložky na spořícím účtu bychom měli mýt vyšší úroky, ideálně, aby pokryly stávající inflaci, což se daří jen velmi málo. Typicky je úrok např. 1%.

Termínovaný vklad – je bankovní účet, používaný k vyššímu zúročení vkladů. Je to ovšem něco za něco. Při sjednávání termínovaného vkladu se stanovuje i doba (termín), po kterou budou peníze uloženy, bez nároku na výběr. Čím větší je uložená částka a doba uložení, tím vyšší by měl být úrok. Např. 1 – 2%.

Úvěr – je vlastně půjčka, může být bankovní nebo nebankovní. Věřitel (ten kdo půjčuje) je ochoten postoupit peněžní prostředky dlužníkovi a ten je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok.

Úrok – je peněžitá odměna za půjčení peněz.

Základní možnosti využívání našich peněz na bankovním účtu

Výběr hotovosti

Výběr hotovosti můžeme provést kartou z bankomatu, nebo na pobočce banky, nebo na pokladně v obchodě.

Platba kartou za zboží nebo služby

Bezhotovostní převody na jiné účty (platební příkazy, inkasa).

Když jsme u bankovních karet, existují 3 základní typy karet, které se liší tím, s jakými penězi disponujeme. Jsou to:

Debetní karty

Vybíráme si své peníze, platíme svými penězi (pokud nečerpáme kontokorent). Vydává se k běžnému účtu s omezenou dobou platnosti. Ke kartě si můžeme nastavit různé limity pro výběry, platby atd.

Kreditní karty

Platíme půjčenými penězi. Většinou se pro platbu kreditní kartou sjednává tzv. bezúročné období, do kterého musíme půjčené peníze splatit. Pokud se nám to nepodaří, plynou z této půjčky úroky, které musíme platit, a jsou poměrně vysoké.

Na výběr v hotovosti se bezúročné období většinou nevztahuje. Pozor. Je to velmi drahá půjčka!

Úvěrové karty

Úvěrovou kartu nabízejí různé splátkové společnosti. Při jejím získání máme sjednaný úvěrový rámec – tzn. limit, jak velkou sumu finanční prostředků si můžeme půjčit. Výhodou může být okamžitost a jednoduchost použití. Nevýhodou může být často vysoký úrok z úvěru – půjčka je drahá.

Ztráta karty

Při ztrátě jakékoliv výše uvedené karty a jejím zjištění, musíme začít okamžitě jednat a zavolat na tel. linku naší banky, aby tuto kartu zablokovala. Dobré je tedy nosit číslo na banku stále při sobě, v mobilu apod. Operátor banky nás identifikuje např. dotazem na rodné číslo a zajistí blokaci karty.

Ze zákona plyne, že banka nese odpovědnost za škody vzniklé jak od okamžiku nahlášení ztráty karty klientem, tak i před tím. Rozdíl je v tom, že utrpíme-li škodu do nahlášení ztráty či odcizení karty, neseme na škodě spoluúčast ve výši 150 eur za každé jednotlivé zneužití karty. Banka však je povinna uhradit škodu jen tehdy, pokud klient nejedná podvodně nebo nepřispěje ke zneužití karty v tuzemsku či cizině svou „hrubou nedbalostí“. Hrubou nedbalostí může být např. zaznamenání PINu na platební kartu apod.

Finanční arbitr

Může se stát, že se dostaneme do sporu s naší bankou například zrovna ve věcí ztráty bankovní karty a náhrady za peníze odcizené z účtu. Pro tyto situace existuje v ČR tzv. Finanční arbitr ČR. Ten řeší mimosoudní cestou spory klientů a bankovních institucí. Jeho služby jsou bezplatné a jsou považované za rychlé a efektivní.

http://www.finarbitr.cz

Internetové stránky o penězích, finančních produktech apod.

http://www.penize.cz/

http://www.mesec.cz/

5. Úvěry – zadlužování

Jedna ze základních pouček říká, že bychom se neměli zadlužit na věc, jejíž životnost je kratší než doba splácení. Záleží samozřejmě na osobních preferencích, ale např. půjčka na dovolenou, kterou budeme splácet např. 2 roky a užili jsme si ji 14 dní, není příkladem zodpovědného zadlužení.

Pamatujme si, že zadlužení by mělo být až poslední možností zakoupení věci z následujících možností:

1.Věc nebo službu si zakoupím v rámci výdajů domácího rozpočtu.

2.Věc nebo službu uhradíme z rezervy, která je vytvořena pro zamýšlený typ nákupu.

3.Provedeme kalkulaci, za jak dlouho bychom mohli požadovanou částku naspořit a pokud je dosažení sumy pomocí spoření reálné, začneme spořit a později věc nebo službu nakoupíme s uspořených peněz.

4.Věc nebo službu pořídíme s pomocí rodiny nebo blízkých.

5.Věc nebo službu pořídíme pomocí půjčky.

Jak postupovat při sjednávání půjčky

Pokud jsme došli k závěru, že na danou věc je vhodné se zadlužit a nemůžeme si ji pořídit jiným způsobem, musíme se položit otázky:

Budu mít dostatek financí hradit pravidelné splátky?

Je to jedna ze základních otázek. Odpovědět na ni kladně “od stolu“ bez ověření by mohlo být velice riskantní. Mohli bychom si udělat aktualizaci rozpočtu a zařadit položku splátky, ale úplně nejlepší je, zkusit si plánovanou výši splátek odkládat alespoň tři měsíce stranou. Vyzkoušíme si tak reálnost splácení a navíc naspoříme sumu, která nám později může pomoci při neschopnosti splácet.

U koho se zadlužím – u banky nebo nebankovní společnosti?

Obecně se dá říci, že je vhodné zvolit všeobecně známou, zavedenou společnost. Ať už se jedná o bankovní nebo nebankovní společnost. Důležité je, aby nám nabídli profesionální zprostředkování úvěru. Bankovní subjekty nabízejí většinou levnější úvěry, měli bychom tedy začít u nich. Při sjednávání úvěru většinou banky posuzují naší historii i současnost ve schopnosti splácet. Pokud při posouzení neuspějeme, měli bychom se znovu zamyslet nad tím, zda je pro nás půjčka vhodná, protože banka došla k závěru, že zde existuje riziko, že nebudeme schopni splácet řádně a včas. Nejrizikovější je sjednávání půjčky u drobných regionálních poskytovatelů, kteří neprověřují schopnost klienta splácet. Často jim jde naopak o to, aby klient nebyl schopný splácet a aby nastoupily sankce a pokuty, které jsou sjednané ve smlouvě!

Základ je vždy a za každých okolností porozumět smlouvě, která je nám nabízena k podpisu! Musíme si být především vědomi:

Nejhorší možné varianty, která nás při neschopnosti splácení čeká.

Jakým způsobem lze smlouvu ukončit a zda je možné od smlouvy odstoupit.

Pokud něčemu ve smlouvě nerozumíme, je vhodné se zeptat někoho, kdo umí ve smlouvách číst lépe – příbuzného, kamaráda, nebo právníka byť za úplatu nám může ušetřit mnoho peněz v budoucnu.

Jaký typ produktu si zvolím?

Základním rozdělením úvěrů jsou:

Podle účelovosti

Účelové – určené pro nákup konkrétního zboží, nemovitosti. Často bývají kryté zástavou – u hypotéky např. kupovanou nemovitostí.

Neúčelové – určené na libovolný účel. Bývají často úročené vyšší úrokovou sazbou.

Podle zajištění

Zajištěné – buď zástavním právem k určité věci, nebo ručitelstvím třetí osoby.

Nezajištěné – sjednané pouze na základě dobré bonity (finanční situace) klienta.

Splácení řádně a včas

Během splácení pravidelných splátek je důležité dodržovat zásadu splácet řádně a včas. Porušením i jedné zásady může dojít k tomu, že nám budou ze smlouvy plynout nějaké sankce. Co to tedy znamená?

Zaplatit řádně – znamená zaplatit splátku v přesné výši.

Zaplatit včas – znamená to, že věřitel bude mít peníze nejpozději poslední den lhůty (nestačí je tedy v ten den odeslat např. bankovním převodem, poštovní poukázkou apod.).

RPSN - (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

Ukazatel tedy lépe zohledňuje to, jak je úvěr drahý. Zahrnuje v sobě nejen výši úroků, ale i další poplatky s úvěrem spojené.

Když neplatím?

K této situaci by nemělo vůbec docházet. Pokud zjistíme, že ztrácíme schopnost splácet řádně a včas, je nutné co nejdříve kontaktovat věřitele a vstoupit s ním do vyjednávání. Můžeme tím vyjednat určitý ústupek, ze strany věřitele např. odložení splátek apod. Pokud budeme dělat „mrtvého brouka“, co nejdříve nás dostihne postup společností při vymáhání peněz. Nejčastěji to bývá:

1.Zaslání upomínek – s druhou a další upomínkou roste riziko, že nás věřitel umístí do tzv. registru dlužníků.

2.Uplatnění zástavního práva – pokud je půjčka krytá zástavou určité věci, věřitel zastavenou věc prodá a je uspokojen výtěžkem z prodeje.

3.Pokud ve smlouvě figuruje ručitel, věřitel požaduje splácení úvěru po něm.

4.Vymáhání pohledávky vlastním oddělením vymáhání pohledávek, nebo prodání pohledávky vymahačské (inkasní) agentuře.

5.Exekuce - (výkon rozhodnutí) je státem povolený a řízený způsob vymáhání dluhů. Exekuce je rychlejší a efektivnější alternativou k soudnímu výkonu rozhodnutí.

Registry dlužníků

jsou databáze evidující zejména osoby a organizace, které jsou pozadu ve splácení svých závazků. Některé (tzv. „pozitivní“ nebo „pozitivně-negativní“) registry dlužníků evidují všechny závazky, ať už je dlužník po splatnosti se svými závazky, či nikoli. Smyslem registrů dlužníků je pomoci bankám a dalším subjektům při zjišťování spolehlivosti svých potenciálních dlužníků. Provozovatelé registrů dlužníků zpravidla uvádějí, že registry dlužníků pomáhají i poctivým dlužníkům, neboť jim poskytovatelé úvěrů poskytnou své služby snáze nebo dokonce za lepších podmínek.

I po uhrazení splátky zůstáváme v registru 3 – 4 roky.

Některé typy úvěrů

Leasing – Je finanční produkt, prostřednictvím něhož lze financovat především movité věci např. automobil. Nákup automobilu na leasing je vlastně pronájem automobilu s pravidelnými měsíčními platbami.

Finanční leasing – financovaný předmět je po celou dobu majetkem financující (leasingové) společnosti a teprve na konci leasingu přechází vlastnictví na zákazníka.

Operativní leasing - se od finančního leasingu liší zejména tím, že předmět nájmu (nejčastěji vozidlo) zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy.

Obecně lze říci, že finanční leasing je vhodnější pro fyzické osoby a operativní leasing pro firmy. Výhodou je také to, že leasingové společnosti platíme měsíční pronájem auta, který zahrnuje i povinné ručení, havarijní pojištění, servisní náklady apod. Díky lepší vyjednávací pozici leasingové společnosti u pojišťoven a dalších, mohou být náklady na tyto služby pro nás výhodnější.

Hypotéka (hypoteční úvěr)

Úvěr, který je zajištěný zástavním právem k nemovitosti Obvykle se jako zástava využívá financovaná nemovitost, ale není to podmínkou, ručit lze i objektem jiným.

Hypoteční banky nabízejí v zásadě dva typy úvěrů:

účelová hypotéka, která je striktně vázaná na investici do nemovitosti

neúčelová hypotéka, tzv. americká hypotéka – úvěr lze použít na cokoli.

Výše úvěru je zpravidla do 80% hodnoty nemovitosti. Úroková sazba (2015) je kolem 2,5%. Úroková sazba je však platná pouze na dobu tzv. fixace úrokové sazby. Po uplynutí doby fixace, stanovuje banka s předstihem úrokovou sazbu novou (většinou vyšší). V období ukončení fixace však můžeme jednat i s jinými ústavy o tzv. refinancování hypotéky u banky, která nám nabídne nižší úrokovou sazbu. Nová banka naši hypotéku splatí a nově platíme splátky u ní.

Doba splácení se hypotéky se může pohybovat od několika let (5 let) až po např. 30 let. Úroky, které bance za úvěr zaplatíme, si můžeme odečíst ze základu daně z příjmu. Splatit můžeme úvěr v době ukončení fixace bez sankcí. V jiném období je splacení podmíněno většinou sankcí.

Úvěr ze stavebního spoření

spoření primárně určeno pro financování bydlení

k vlastní spořené částce za rok přispívá stát 10% do max. 2 000 Kč, max. příspěvek lze tedy získat při vložení 20 000 Kč

Vázací doba – doba, po kterou nemůže účastník spoření nakládat s vkladem, aniž by ztratil nárok na státní podporu. Neplatí to, pokud získá úvěr ze stavebního spoření. Po vázací lhůtě lze úspory vybrat, aniž by se použily pro účely bydlení.

Ze stavebního spoření můžeme získat také úvěr. Jeho výhoda je většinou fixní splátka po celou dobu splácení.

Internetové stránky o penězích, finančních produktech apod.

http://www.penize.cz/

http://www.mesec.cz/

6. Osobní bankrot

Oddlužení nebo též osobní bankrot znamená osvobození dlužníka od placení části jeho dluhů pod dohledem soudu. Oddlužení je soudní proces v rámci tzv. insolvenčního řízení.

Podmínky oddlužení

Dlužník musí všem věřitelům zaplatit minimálně 30 % jejich pohledávek. “Minimálně“ znamená, že pokud je dlužník vzhledem ke svému majetku nebo příjmům schopen zaplatit více, je povinen zaplatit více, např. 50 % svých dluhů. Dlužník může zaplatit méně než 30 % pouze v případě, že s tím budou souhlasit všichni nezajištění věřitelé.

Dlužník může zaplatit buďto jednorázově prodejem soudem určeného majetku, nebo během pěti let v pravidelných splátkách. O tom, který ze způsobů oddlužení se použije, rozhodnou nezajištění věřitelé, a v případě, že se nedohodnou, tak soud.

Hlavní podmínky

2 a více věřitelů

Majetek nebo výhled příjmů pro schopnost splácet

Schopnost splatit min. 30% všech dluhů

Schopnost splácet po dobu 5 let a žít s životním minimem

Návrh na oddlužení se podává k soudu spolu s návrhem na zahájení insolvenčního řízení a je nutné předem zvážit, zda je reálné, aby byl návrh na oddlužení schválen. V opačném případě je automaticky vyhlášen konkurz.

V tomto případě pozor na pochybné subjekty, které nabízejí dlužníkovi pomoc za úplatu při zpracování návrhu na oddlužení. Často však dlužníkovi nepomohou, naopak mu uškodí. Pokud předem neposoudí, zda dlužník splňuje podmínky pro oddlužení a zda vůbec je schopen v horizontu 5 let tyto podmínky splnit, podají jeho jménem často i vadně vyplněný návrh a následně je prohlášen konkurz místo oddlužení.

Konkurz znamená prodej veškerého majetku dlužníka, přičemž nesplacené dluhy po jeho skončení nezanikají!

V těchto záležitostech je dobré se obrátit např. na neziskové organizace, které službu zpracování návrhu na oddlužení nebo konzultace k problematice poskytují často zdarma.

Jestliže je ale možnost oddlužení soudem schválena, splatí dlužník prodejem majetku nebo splácením po dobu 5 let stanovenou část celkového dluhu a poté může být zbytek dluhů odpuštěn.

Informace o osobním bankrotu

http://www.muj-bankrot.cz/

7. Peníze a zdravotní znevýhodnění

Příspěvky pro osoby se zdravotním postižením

Stát poskytuje podle zákona č. 329/2011 Sb. tyto příspěvky:

Příspěvek na mobilitu.

Příspěvek na zvláštní pomůcku.

Příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla.

a podle zákona č. 108/2006 Sb. – příspěvek na péči.

Formuláře pro vyplnění žádosti jsou k nalezení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp;jsessionid=J2kCVhfHWL2s1vZ13FxsjnffTKyvfcvPVpQLCGGp92gGrYgL1vwn!1251725738

Na následujícím odkazu najdeme příručku pro OZP 2014, kde jsou všechny potřebné informace o průkazech, posuzovaní zdravotního stavu, uplatnění na trhu práce apod.:

Příručka pro OZP 2014

http://www.mpsv.cz/files/clanky/16881/Prirucka_OZP.pdf

Daň z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 35ba uvádí slevy na dani, které může navíc osoba se zdravotním postižením využít. První z uvedených výhod se vztahuje na slevu na manželku nebo manžela, který je držitelem průkazu ZTP/P, a jež žije s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá příjem přesahující na příslušné zdaňovací období částku 68.000 Kč. Sleva činí v takovémto případě 49 680 Kč za rok.

Pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně - může si uplatnit slevu ve výši 2 520 Kč za rok.

Pokud pobírá poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, uplatní si takováto osoba slevu ve výši 5 040 za rok.

A pokud jde o poplatníka, který je držitelem průkazu ZTP/P, má možnost uplatnit si slevu na dani ve výši 16 140 Kč za rok.

Pro měsíční uplatnění těchto slev na dani vč. základní slevy na poplatníka je nutné podepsat u zaměstnavatele tzv. růžové prohlášení – Prohlášení poplatníka viz kap. 1.

8. zdroje

1.Bailey, G., Law, F.: Moje Peníze, Edika, Praha, ISBN 978-80-266-0195-1

2.Syrový, P., Tyl, T., Osobní finance, GRADA Publishing, a.s., Praha, ISBN 978-80-247-3813-0

3.Abeceda rodinných financí 2012 – učebnice pro lektory

4.Internetové stránky aktuálních znění zákonů: http://www.zakonyprolidi.cz

5.Otevřená internetová encyklopedie: http://cs.wikipedia.org/

6.Internetový portál zabývající se financemi: http://www.penize.cz/

7.Internetový portál zabývající se financemi: http://www.mesec.cz/

8.Internetové stránky Ministerstva financí ČR o finančním vzdělávání:
http://www.psfv.cz/

9.Internetový portál o domácnosti: http://pomocvdomacnosti.cz/

10.Internetový portál o ekonomice a účetnictví: http://portal.pohoda.cz/

Oldřich Dutý, MSc

„Okoučuj svůj čas.“


Pro správnou funkci doporučujeme používat nejnovější verze prohlížečů: Chrome, Firefox nebo Opera a mít povolený Javascript.

Nahoru